عوامل موثر سازمانی بر بروز رفتارهای انحرافی
Businesspeople passing money under table

عوامل موثر سازمانی بر بروز رفتارهای انحرافی

 

چه عواملی باعث می‌شوند کارمندان هنجارهای سازمان شما را نادیده بگیرند .مثلا رشوه بگیرند یا دزدی کنند!!!!

رضایت شغلی :

میزان ارتباط مشاهده شده بین آنچه یک فرد از شغلش مطالبه می کند با آنچه از سازمان و شغلش دریافت میکند رضایت شغلی گفته میشود، انحراف سازمانی یک پاسخ عاطفی به نارضایتی شغلی است. گرینبرگ در پژوهش میدانی خود با هدف بررسی اثر کاهش دستمزد در سرقت کارکنان نتیجه گرفت کارکنانی که کمترین رضایت را از دستمزد خود داشتند به سبب ادراک بی عدالتی بیشتر، بیشتر از بقیه دزدی میکردند.

تعهد سازمانی:

عبارت است از میزان دلبستگی به آن سازمان که به وسیله اعتقاد راسخ به ارزشها و اهداف سازمان تمایل به تلاش بیشتر در راه تحقق اهداف سازمان و تمایل قوی به باقی ماندن و عضویت در سازمان مشخص می شود افراد با تعهد بالا کمترر رفتارهای انحرافی از خود نشان میدهند.

جو اخلاقی:

به درک مشترک از رفتار صحیح اخلاقی و چگونگی اداره مسائل اخلاقی در سازمان اشاره دارد. اختلاف بین استانداردهای اخلاقی کارکنان منجر به تعارض اخلاقی و در نتیجه کاخش رضایت شغلی میشود و خود نارضایتی شغلی باعث بروز رفتار انحر افی میگردد.

عدالت سازمانی:

اصطلاحی است برای توصیف نقش عدالت که به طور مستقیم با موقعیتهای شغلی در ارتباط است. در عدالت شغلی مطرح میشود که چگونه باید با کارکنان باید رفتار شود تا احساس کنند به صورت عادلانه با آنها برخورد شده است. عدم وجود و یا عدم ادراک عدالت سازمانی منجر به رفتارهای انحرافی میگردد ووجود عدالت سازمانی و ادراک آن باعث بالتر رفتن تعهد سازمانی و بروز رفتارهای شهرودی سازمانی میگردند.

حمایت سازمانی:

حمایت سازمانی درک شده به باور آشکار افراد در مورد اینکه سازمان دارای جهت گیری مثبت یا منفی نسبه به آنهاست اشاره دارد که شامل به رسمیت شناختن سهم آنها و نگرانی برای رفاه آنهاست. هنگامی که کارکنان سطح بالایی از حمایت سازمانی دریافت کنند احساس تعهد بیشتری میکنند و درمقابل آن چه سازمان به آنها ارائه داده است از طریق افزایش تلاش در جهت کسب اهداف سازمانی، مقابله به مثل میکنند.

سیاست سازمانی:

سیاست های سازمانی را به عنوان رفتارهای موثر اجتماعی تعریف میکنند که برای به حداکثر رساندن منافع فردی شخص به صورت راهبردی، طراحی شده اند. تحقیقات نشان میدهد هنگامی که سازمان سیاسی تر می شود احتمال زیادی وجود دارد که افراد، یک سبک رفتاری رقابتی و خودخدمتی را اتخاذ کنند که به موجب آن ممکن است بدوندرنظر گرفتن نیازهای دیگران تمایلات خود را برآورده سازند. در چنین شرایطی کارمند نمیتواند مطمئن شود که تلاش شخصی اش به رسمیت شناخته شده است بنابراین احساس بی عدالتی یا نقض قرارداد اجتماعی میکند. و در نتیجه حمایت سازمانی ادراک شده کاهش می یابد به منظور بازگرداندن برابری ممکن است کارکنان با درگیری در انواع مختلف انحرافات مانند سرقت، تهاجم شخصی، خرابکاری و آهسته کار کردن مقابله به مثل کنند.

استرس شغلی:

هر یک از ویژگی های محیط کار که برای فرد دارای تهدید است. ابهام، گرانباری و تعارض نقش، سه دسته از تقاضاهای شغلی فشار آور در محیط های کارند. استرس شغلی میتواند تهدیدی برای تعهد و دلبستگی کارکنان شود. از لحاظ نظری وقتی افراد تحت لسترس و گرانباری نقش قرار میگیرند اقدام به مقابله با آن کرده و سعی میکنند پیامدهای جسمی و روانی آنها را برای خود کاهش دهند. این تلاشهای مقابله ای باعث صرف انرژی زیاد شده و از لحاظ عاطفی و هیجانی، آنها را دچار احساس فرسودگی میکند در پی احساس فرسودگی، تعهد و دلبستگی که مبتنی بر احساسات و عواطف مثبتند کاهش می یابدو حتی منجر به رفتارهای انحرافی میشوند.

هر کدام از عوامل فوق به ایجاد رفتار انحرافی در سازمان کمک می‌کند ،‌در نتیجه با توجه به هر کدام می‌توان از ضرر و زیان مادی و معنوی سازمان جلوگیری کرد و محیط امن‌تری را برای کارمندان فراهم نمود .

دیدگاهتان را بنویسید