رفتار سازمانی چیست؟
Business meeting - Young man presenting his ideas to colleagues

رفتار سازمانی چیست؟

رفتار سازمانی(OB):

رشته ای است که به بررسی تاثیر افراد ، گروهها و ساختار بر رفتار در داخل سازمانها می پردازد و هدف آن به کار بستن این دانش در جهت بهبود اثر بخشی سازمان است .و بر متغیرهای رفتاری تاکید دارد مثل :  غیبت ، جابه جایی کارکنان ، بهره وری ، عملکرد کارکنان و مدیریت  .

تکمیل نگرش شهودی با مطالعات منظم :

رفتار به طور کلی قابل پیش بینی است و مطالعه منظم رفتار، راهی برای انجام پیش بینی های نسبتا دقیق به شمار می رود . منظور ما از مطالعه منظم موارد زیر است .

 • مشاهده روابط
 • تلاش برای مشخص کردن علت ها و معلولها .
 • استوار کردن نتیجه گیری های خود بر شواهد علمی .(یعنی بر داده هایی که تحت شرایط کنترل شده گرد آوری شده و به شیوهای نسبتا دقیق و همه جانبه سنجش و تفسیر شده اند.)

مطالعه منظم ، دریافت شهودی یا آن احساسات غریزی درباره این که چه چیزی موجب میشود دیگران چنین کارهایی انجام دهند را تکمیل می کند.

رشته های سهیم در رفتار سازمانی (OB) :

روانشناسی : علمی است که می کوشد رفتار انسان و دیگر حیوانات را بسنجد ، تبیین کند و گاه تغییر دهد.روانشناسان رفتاری خود را به مطالعه رفتار فرد و تلاش برای درک آن معطوف می کنند مانند روانشناسان صنعتی و سازمانی ، روانشناسان مشاوره ای و نظریه پردازان .

روانشناسی اجتماعی : مفاهیمی از روانشناسی و جامعه شناسی را با هم می آمیزد . این رشته توجه خود را بر تاثیری که مردم بر یکدیگر می گذارند ، متمر کز می کند .یکی از مهمترین حوزه هایی که روانشناسان اجتماعی در آن بررسی های گسترده ای به عمل آورده اند تغییر است . چگونه تغییر را به اجرا بگذارند و چگونه موانع پذیرش آن را کاهش دهند .

جامعه شناسی : به مطالعه مردم در رابطه با محیط اجتماعی یا فرهنگشان می پردازد. جامعه شناسان از طریق مطالعه رفتار گروه در سازمانها ، به ویژه سازمان های رسمی و پیچیده ، به OB کمک کرده اند مهمترین کمک هایی که جامعه شناسی انجام داده : تحقیق در زمینه فرهنگ سازمانی ، تئوری و ساختار سازمان رسمی ، تکنولوژی سازمانی ، ارتباطات ، قدرت و تضاد .

 

مردم شناسی : مطالعه جوامع برای شناخت انسانها و فعالیت های آنهاست .کار مردم شناسان در مورد فرهنگ ها و محیط ها به ما در درک تفاوت در ارزشهای اصلی ، نگرش ها و رفتارهای مردمانی که در کشورهای گوناگون و در داخل سازمان ها ی گوناگون زندگی می کنند کمک کرده است .

 

مشکلات و فرصت ها برای OB :

 • پاسخ به جهانی شدن :
 • افزایش کارهای خارجی : اگر شما یک مدیر باشید احتمال آن که با یک ماموریت خارجی رو به رو و به بخش عملیاتی یا شعبه کارفرما در یک کشور دیگر منتقل شوید زیاد خواهد بود در چنین حالتی شما مجبور خواهید شد به مدیریت نیروی کاری بپردازید که از نظر نیازها ، آرزوها و نگرش ها متفاوت است .
 • کار با افرادی از فرهنگ های متفاوت : برای آن که بتوانید با افراد با فرهنگهای متفاوت به شکل اثر بخش کار کنید باید بدانید که فرهنگ ، جغرافیا و مذهب آنها چه تاثیری بر آنها باقی می گذارد و چگونه باید سبک مدیریت خود را با تفاوت های آنها منطبق سازید.

 • توجه به واکنش های ضد سرمایه داری : تاکید سرمایه داری بر کارایی ، رشد و سود ممکن است در کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس پذیرفته شود اما ارزشهای سرمایه داری در خاورمیانه مقبولیت ندارد.
 • توجه به حرکت مشاغل به سمت کشورهایی با نیروی کار ارزان : برای مدیران کشورهایی پیشرفته که در آنها حداقل مزد ساعتی 6 دلار است رقابت با شرکت هایی که به کارگران چینی یا دیگر کشورهای در حال توسعه متکی هستند پیوسته دشوارتر هستند.
 • مدیریت افراد در دوره جنگ علیه ترور و وحشت : ترس از تروریسم ، دلیل اصلی کاهش سفرهای تجاری بوده است .سازمانها در پی را ه حلی برای مقابله با ترس کارکنان درباره تدابیر امنیتی و فعالیت در پروژههای خارج از کشور هستند .

 

 • مدیریت چند گانگی نیروی کار :

یکی از مهمترین و گسترده ترین مشکلات سازمان ها ، انطباق دادن خود با افرادی است که با یکدیگر تفاوت دارند . جهانی شدن توجه خود را بر تفاوت های میان مردمانی از کشورهای گوناگون متمر کز می کند چند گانگی نیروی کار به معنای آن است که سازمان ها به آمیزه ناهمگن تری از افراد بر حسب سن ، جنس ، سن ، نژاد، قومیت و گرایشهای جنسی تبدیل می شوند .

 • بهبود کیفیت و بهره وری :

هر تلاشی که برای بهبود کیفیت و بهره وری انجام می شود ،  باید کارکنان را نیز در برگیرد.کارکنان تنها یک نیروی عمده در اجرای تغییرات نیستند ، بلکه به میزان فزاینده ای در برنامه ریزی آن تغییرات نیز شرکت خواهند داشت .

 • بهبود خدمات مشتری :

بسیاری از سازمانها به این دلیل با شکست رو به رو شدهاند که کارکنانشان نتوانسته اند مشتری را خشنود کنند . از این رو باید مدیریت باید یک فرهنگ حساس نسبت به مشتری به وجود آورد. که کارکنان ویژگی های زیر را داشته باشند .1) رفتاری دوستانه و مودبانه دارند.2) دسترس پذیرند. 3)مطلعند.4) در پاسخگویی نسبت به مشتری با سرعت عمل می کنند 5) مایلند برای جلب خشنودی مشتری هر آنچه که لازم است انجام دهند.

 • بهبود مهارت های انسانی :

مهارت های انسانی برای اثر بخشی مدیریت اهمیت بسیار دارند .

 • برانگیختن نوآوری و تغییر :

پیروزی از آن سازمان هایی خواهد شد که انعطاف پذیری خود را حفظ می کنند ، به طور مداوم کیفیت خود را بهتر می سازند و به کمک وارد کردن جریان مداومی از کالاها و خدمات ابتکاری و نو آورانه ، رقبای خود را در بازار از پای در می آورند.کارکنان یک سازمان می توانند عامل محرک و نو آوری و تغییر

 

یا یک مشکل و گرفتاری عمده باشند. مشکل مدیران آن است که خلاقیت کارکنان را برانگیزند و آنها را نسبت به تغییر شکیبا سازند .

 • کنار آمدن با پدیده موقتی بودن :

تغییر با خود موقتی بودن را به همراه می آورد . جهانی شدن ، افزایش ظرفیت و پیشرفت های حاصل شده در سال های اخیر دست به دست هم داده اند تا به سازمان ها بفهمانند که اگر می خواهند جان سالم به در ببرند باید سریع و انعطاف پذیر باشند . حاصل این وضعیت آن است که اغلب مدیران و کارکنان امروزه در جوی کار می کنند که مهمترین ویژگی آن را می توان موقتی بودن دانست .

دیدگاهتان را بنویسید